Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

IMG_2088wide2.jpg

Privacy; Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bescherming persoonsgegevens (privacy):

Laatste update 10-juli-2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.Vanaf die datum is dezelfde privacywetgeving geldig in de hele Europese Unie (EU). 

Duurzaam Roerdalen, gevestigd Lindenlaan 3, 6077CN, Sint Odiliënberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We volgen een strikte procedure voor de verwerking van persoonsgegevens. De volledige procedure en bijbehorende documentatie is op verzoek (info@duurzaamroerdalen.nl) voor inzage toegankelijk. Voor de meest recente AVG verklaring zie link

Contactgegevens:

www.duurzaamroerdalen.nl

De Secretaris van Duurzaam Roerdalen draagt de zorg voor de persoonsgegevens verwerking en bescherming van Duurzaam Roerdalen. Hij/zij is te bereiken via info@duurzaamroerdalen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Duurzaam Roerdalen verwerkt uw persoonsgegevens voor lidmaatschapsadministratie doeleinden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@duurzaamroerdalen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Duurzaam Roerdalen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Lidmaatschapsadministratie en betaling lidmaaschapscontributie - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of communicaties die rechtstreeks relateren aan onze activiteiten - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Als lid van Duurzaam Roerdalen geeft u toestemming dat wij u communicaties sturen die rechtstreeks relateren aan onze activiteiten. Daarbij hoort ook een nieuwsbrief. Stelt u geen prijs op deze communicaties, anders dan die rechtstreeks te maken hebben met de ledenadministratie, dan kunt u dat doen via contactformulier e-mail .

Geautomatiseerde besluitvorming

Duurzaam Roerdalen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Duurzaam Roerdalen) tussen zit. Duurzaam Roerdalen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • Excel bestand voor lidmaatschapsadministratie. 
  • Een website die voldoet aan de wettelijke verplichte beschermingseisen van persoonsgegevens. De site is beveiligd met een SSL (Secure Sockets Layer) certificaat (https) waardoor een geauthentiseerde en versleutelde verbinding wordt gerealiseerd tussen u als gebruiker van de website en de server waarop de website toegankelijk is. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Duurzaam Roerdalen gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor de duur van uw lidmaatschap. Bij beëindiging van lidmaatschap worden uw persoonsgegevens uit de actuele ledenadministratie verwijderd. Wel moeten we uw persoonsgegevens dan nog 7 jaar bewaren vanwege wettelijke verplichtingen in verband met de financiële administratie.   

Delen van persoonsgegevens met derden

Duurzaam Roerdalen verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Duurzaam Roerdalen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Duurzaam Roerdalen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@duurzaamroerdalen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen we u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Duurzaam Roerdalen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Duurzaam Roerdalen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Lidmaatschapsgegevens staan niet online en zijn niet opgeslagen in een cloud. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor ons secretariaat en financiële administratie. De gebruikers van de persoonsgegevens zijn daarvoor geautoriseerd door het bestuur van Duurzaam Roerdalen en hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Het gebruik van de persoonsgegevens is vastgeld in een duidelijke gedocumenteerde procedure en Duurzaam Roerdalen hanteert een register met een overzicht hoe persoonsgegevens verwerkt en beschermd worden. Dit kan op aanvraag ingezien worden.  Duurzaam Roerdalen gebruiken een beveiligde e-mail server, met de meest recente beveiligingstechnieken en dat geldt ook voor de website die beveiligd is met een SSL certificaat (https) waardoor een geauthentiseerde en versleutelde verbinding wordt gerealiseerd tussen u als gebruiker en de server waarop de website toegankelijk is.  Mail- en Web- hosting is vastgelegd in een gebruikersovereenkomst conform de regels van de AVG. Persoonlijke gegevens die u bij aanmelden via de website invoert worden direct doorgestuurd en verder niet opgeslagen op de site. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@duurzaamroerdalen.nl .